Udiyoxun samkala alimxo


Ramin Məmmədov - samkal


Ramin Məmmədov 

1957-ci il apreli 18-sta  Qəbələnin Bum aizene  nanaxune be.  İşkola cərkitoxun oşa  Bakünə  köçpi “Razin” qəsəbəsina peşin işkolane kalbe.1985-1988-ci usenxosta  SSRİ DİN-in milis işkolin Nijnetagilsk filialında təlime cuake, orta-ixtisas hüquqi təhsili hake. 1990-cı ilin mart xaşexun Nijnevartovsk-1 Sosialist əmlakın başkesunaxun  mübarizə şöbəsinə əməliyyatçı vəzifəsinə təyin be. 24 il əşbitoxun  oşa  2004-cü usenasta mayor rütbinaxun  ehtiyatane çere. R. Məmmədov hamal samkal kinəkal  fealiyyəte akesta. Şotay  kirkurxoy  mövzuyox vətənaxun əril yaşayişala həm yerliyoxe sal  vətən uğurunda mübarizə taşeri  amdarxone. R. Məmmədov udiyoxun urusiyata yəşəyinşala  icmoğoy haqqındada sambene. "Şotoxun soğaol, zuzu" ( "Один из них, я") kirkasta kalbes banankon.

 


 Mətanət Yaqubi


 Mətanət Yaqubi, 3 mart 1963-ci usenaxsa  Oğuz rayonane nanaxune be . 1980-ci usenasta  Oğuz rayona bakala  2 N-lu işkolane çərke . 1983-1988-ci usenxosta   Universitetdə Filologiya fakültenane kalbe. 1988-1989-ci usenxosta  təyinataxun Oğuz rayoni Mollalı aize  8-usenluğ işkola  Azərbaycan muz sal ədəbiyyatı müəllime əşbe. 1989-1990-cı usenxosta Şəki Zona Elmi Bazin  misik elmi eşpal vəzifinəne əşbe. 1990-1997-ci il usenxosta AMEA Nizami siyal  Ədəbiyyat İnstitutunun  əyani  aspirante be 1997-2000-ci usenxosta  Tələbə həzirluğ  kursurxo  Azərbaycan muz sal ədəbiyyatı müəllime əşbe. 2001-ci usenaxun AMEA Folklor İnstitutunda çuakeğala attestasiyoğay nəticənəxun 2001-ci usenaxun  еlmi şpal, 2005-cı ildə kala еlmi əşpale be. 2004-ci usenasta namizədlik dissеrtasiyası müdafiyəne be, 12 aprel 2005-ci usenasta  filologiya еlmxoy  fəlsəfə doktore. Həysə aparıcı elmi əşbal, dosente. 4 kike və 40-a işa məqalə sal tеzisləri çap be. Laşkoy bene, iz yoldaş Əsgərov Mayıl Binnəti AMEA Nəsimi siyal Dilçilik İnstitutunun “Sosiolinqvistika və Dil siyasəti” şöbin  müdiei, filologiya elmlxoy doktore, professore. 2 əyiltuxpu.

 

Kirkrux:  1. Azərbaycan folkloru antologiyası, XIII kirk (Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru) (Tərtibçilər: f.e.d., prof. İsrafil Abbaslı, f.e.n. Oruc Əliyev, (həmmal siftin əyitmux: f.e.n. Mətanət Abdullayeva), Bakı, “Səda” nəşriyyatı, 2005, 550 səh.
  2. Azsaylı xalqların folkloru (Tərtib edəni və beşin əyitmux müəllifi: Mətanət Yaqubqızı), I kitab, Bakı, “Elm sal təhsil” nəşriyyatı, 2014, 204 səh.
  3. Mətanət Yaqubqızı. Azərbaycan folklora tolerantlıq sal multikulturalizm (Şəki-Zaqatala bölginə yaşaşala xalqrux sal  etnik qrupların folklor örnəkləri əsasında), Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2016, 184 səh.

Məqalyox  1. Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan milli azlıqların (ləzgi, avar, saхur, ingiloy, ərəşdi və s.) toy adətlərində spesifik cəhətlər. Ortaq türk keçmişindən, ortaq türk gələcəyinə II uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, “Nurlan”, 2004, s.254-255
  2. Azərbaycanda yaşayan xalqların və etnik qrupların folklorunda ortaq dəyərlər (Şəki-Zaqatala folklor nümunələri əsasında). Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri, Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 8-9 sentyabr 2016-cı il, “Mütərcim” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, səh:158-162
  3. Şəki-Zaqatala bölgəsində milli və dini dəyərlər. Filologiya məsələləri. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, №16, 2017, səh:338-346
  4. Müxtəlif xalqların və etnik qrupların ortaq folklorunun yaranma mərhələləri.Dədə Qorqud, Elmi-ədəbi toplu, II (61), AMEA Folklor İnstitutu, Bakı, 2017, hazırda nəşrdədir.

 


 

Alışov Natiq Əbülfəti


Alışov Natiq Əbülfəti 09 aprel 1982-ci usenasta cəbrayil rayona nanxune be. 2000- 2004-ci usenxosta Bakü Dövlət Universiteti tarix fakultinane kalbe. Alxeologiya elmxoy doktore.  36 elmi əsərə çap be. 2 elmi əsər xaricəne çap be. Nije bakala "Kilsəli təpə" na arxeologiya kaşsune taşere. "kilsəli təpə" barədə məlumatxo dünyani sa hema məşhur jurnalxone çap be


Webmaster: Sevinc Mahmudova


 

 

Məmmədova Fəridə Cəfəri

Məmmədova Fəridə Cəfəri 8 avqust 1936-ci usenasta Əli Bayramlunane nanaxun be. Bakü Dövlət Universiteti tarix fakultinəne kalbe. 1978-ci usenaxun Bakü Dövlət Universitetə, ADPU - na, 1997 - 1998 -ci usenxosta  Xəzər Universitetində və 1998 -ci usenaxun Qərb Universitetində dərsə pe. 2001-ci usenaxun AMEA-nın müxbir üzvde. 2006- cı usenaxun Milli Aviasiya Akademiyasında ictimai fənlər kafedrasının kalone. Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı – 1990; Azərbaycan SSR Əməkdar Elim Xadimi – 1991; "Şöhrət" ordeni - 2004 Qafqaz Albaniyası sal albanxo -Bakı:2003(urus muzen)Çap bay  elmi əsərlərinin ümumi sayı: 96, 5 monoqrafiya Xaricdə çap bay elmi əsərlərinin sayı: 20

Webmaster: Sevinc Mahmudova