Nağılxo

Tubul pehlevani nağılxo

Curumesi xodrux

Sanci nağıl

 

Soğo buney, soğo tenoy, aize Tubul ciyen elmuxla sa amdaroy. Çəiluğa biti-exebsay, qa eqatanal hema-hema zorbatoqayol oka duqeney.Samalal kür akalqan,şip amdarey.Əciqon bikestan pelinqine cureqoniy, iz beş ceqaltu şulkute boney.Camatal xeyrəl qelene be.Daxtak zabsun xureqaltin kotukxoy alabbseyna sivtə Tubulatun kəvexoy.Ocina bafti arabina tək icin kebekoney.Sa ədətəl buney Tubuli.koya kul amsi etenexoy.İz kiye bitaltu tərəngül, xodi tay əmnə bel laxi məlne eneconiy.

Uş eştena araba ğackal akal tene be.Uşa şalakene econey.Pə şalak sa araba uşey.Ğimxoy sa ğine Tubul iz kiye mix exti birinz exbsa taysay.Xane yaka cobakatan aneki ki, cile ğuytu sa nəjnə xoda zabi tumexun şinesa cebki koval kine curumbi yake akeqala sa qala boserene.Avane baki mo sa hetər, aamdar tene, manisa sa pehlivani əşe.Tə vaxtmağo aize beş bakala yaqmoqo pehlivanxon nişan laxsun ədətey.Curumecisi sa xoda, dəmirə, yal ki, sa xoda tumexun cevki yaka boseri tatunsay.Moşobseneneyki me yakaxun pehlivane cobake üklə sa ğar bunesa cerekan.

Tubulen xoda aki əş hekala baksuna kamişe baki.Tə tərəfe me tərəfe beği.İz biye kele ozane boyda sa qaraağace lafti.Şoto tumexun cuneki.İz turin oka laxi hema kanuxun curumebi, nəynə xodi toxun laxi ceri taneci iz əşla.Əycindəri savaxtan Qəbəlinə sa karvan covaksoy.Sarvan curumesi sun-sunay tox laxeci xodurxo akalakine karvan enefi.

-Me aize peylivano, ical kala. Şoto bəbi beş peylivanaxun buşuresten.Curbi covakaltoxun zomtun bayki, aize Tubul cien oğuzi ğaro.İcal exnu birinze exbsa.Karvana citundi exnu.Tubula kaltunbi sa kala xodi xojina.

Sarvanen bine:

- Karvana pis amdarxoxun qorişsana zaxun peylivanez tarasta.Şotine curumbi yaka bosereyne nəjninə.

Qara ağacal hunen bosere.Şoto görəl purananal buşurukalanan.Beş peylivana sakayvax nu toesi mandi ko şalak şiklama va tadaylan, şotin va sakayn vaxun ko şalak birinz extaylan.

Tubulen bine lazim tene.Sarvan irəzi tene bay.

- Yan həmşəhəriyoxtun ukon, nu buşurukayn, taşevken. Ko şalak birinza tadan taxen.

Tubulen beneği ki keraz yak butene.Kavrannaxun eqaloraxal, Tubulaxune exbalaroxal kirtunsi.Buşurkaltoxoy hərəmine kırtunsi.Şotoconal alin loxol bakala paltorxo cevki burtunki buşurupsa.Samci burupsunaxun Tubulen kamişe baki, qonaq icixin kele zorsuze.Amma saksunal curtenesay.Şoto görəki, qonaqqey.Qonaq taysen icixun cenesay, şotay kula curumenay, kula-cola zıq-zıqebsay, kula kaşeney.Tubul sa kije ciqilti zabi qonaqa iz bel exti, pəmci ciqıltina iz zora laki boneseri balankoyi zacluğa,qonaq kele cətinluqaxun cacluğaxun ceri muzen lecuresun-ləcuresun yoldaşxo bine:

- Şiklame şalakoxo xaybanan, cifkanan oka.Zalimi qar Rüstəm Zaleymiş.

Tubulen şiklame sa şalaka exti bine:

- Mandi şiklama şalaklayşanan buşurxo,qonaqnan, vəx halalesbsa.Qonağa boşksun yasta qoraxo baysune.

Sarvan sal iz yoldaşqo Tubuli sa zora tə, iz akula görə, diris baka bi,Xane yaka beg batkala tərəf tatunsi.Te ğinaxun Tubul samalal qele calxeci.