Ukunxo

 Tarin šum


İz tərkib: xari, xe, ə̌yin.


Xarinen, xenen, elen həzirbakala šum əsəs ukunxoy soğone. Udiğoynak’ šum ukunxoy boş ı̌vele hesabbaksa hamal tarin šum k’inək’e çalxesa. Šuma bast’un gele hasande. Boq’oya šarkalt’uxun běš xarina gulen jik’t’unne, oşa k’üvə xene boş el bapi, ə̌yinəl həzirbi šumeynak’ boq’oyyan šare. Šareśi boq’oyi loxol samal xari śarpi iz loxolxunal mayzaren but’k’i  2-3 saad ayesuni yaq’ayan běğsa. Boq’oy ayeśit’uxun oşa kündoğoyan həzirbsa. Hər kündə 250-300 gr. Eyni usk’unen (35-20 sant’i) t’ə̌p’ə̌k’bi şot’oğo çəngəlen deşdeşiyanbsa. Oşa dəpe loxol laxi tarini boş ləc’əqyanst’a. 2-3 dayğinaxun oşa šum č’oč’abalen šume sa tərəfə č’oč’ayanbsa. Šume apsuna iz irəngəxun saal cöybi beğsunen avabakes baneksa. Tarin šum iz tadlu baksunaxun, hasand bast’unaxun saal boxoy vaxt’ manst’unaxun q’erəz šumurxoxun c’ək’esa.


 
Yaxni yeq’      2 taneynak’


Iz tərkib: belin yeq’-0,5 k’ilo, xe-2 lit’ir, el-işt’ağa görə.


Belin yeq’e ǔq’enla ganxo ext’i levet’a bapi ǰalyanst’a. Usum-usum iz ç̌oyel gireğala kə̌fə̌ ext’i boyanst’a. Kə̌f çark’it’uxun oşa elyan baye. Təxminən 2-3 saadaxun oşa yeq’a t’alik’xo bapi st’olin loxol laxes baneko. Me ukuna Udiğon həmişə lašk’oyxo, yasurxo saal kakala mərəkəyxot’un həzirbsa.