Beş məksəd

Beş məksəd udiğoy muza çalxestune


Udiğoy “Orayin” Mədəniyyət Mərkəz.

Bitotin avat’un ki, Azərbaycana yəşəyinşala damna azuk’xoxun soğoval Udiyoxe. Şot’oğoy nəsilxo top sagala mis’ik’ sa icma k’inək’ Q’əbələ rayoni Niǰ ayize saal Oğuz şəhəret’un yəşəyinşbsa. Şot’oğoy muza, dinə (věbaksuna), ədətxo, q’aydoğo saal q’erəz mədəni, mənəvi varluğa güdmişi efseynak’ 1993-ci usenast’a “Orayin” s’iyen Mədəniyyət Mərkəze təşk’ilbaki. Azərbaycan Resp’ublik’in dövləti tərəfəxun təşk’ilbaki saal kala köməy haq’i me təşk’ilat mal vaxt’est’a Azərbaycani Udi et’nik’ azuk’ běš tayseynak’ gele əşurxone əşp’i, həysəl iz əşə davamebsa.

Zu kaluğbala “Orayin” Mədəniyyət Mərkəzi samci c’ək’eśi lider dunyəne çalxeśi hörmətlü Georgiy K’oçarine bake. Metər mədəni mərkəzxo Azərbaycana yəşəyinşala bütüm et’nik’ azuk’xon təşk’ilbet’un. Georgiy K’oçarin əşurxo  axırınci sa hema usene ki, zu saal Mədəni Mərkəzi üzviğon davamyanbsa. Axırinci vədəmoğo Rosiyina, Uk’rayinina, K’azaxst’ana, saal q’erəz ölkoğo yəşəyinşala Udiğonal “Orayin” Mədəni Mərkəzə kala köməyt’un ak’est’a.15 Okt’yabr 2017-ci usenast’a Mədəniyyət Mərkəzen izi iclasast’a q’abulbi saal təst’iğbi nizamnamin q’ərərxo əsəs biq’i izi əşurxo davamebsa.