Udin Alimxo


Şaxkulari Vaslliy Vaçiki


 Şaxkulari Vasilliy Vaçiki 15 mart 1960-ci usenasta Qəbələ rayoni Nije aizene nanaxun be. 1967-1977-ci usenxosta nij 2 nömrəlu işkolane kalbiyo. 1978-1986-ci usenxosta L.N. Tolstoyi siya Çeçen- İnquşetiya Dövlət Universeta  Hesabci  sal  hesabi məlimluğane kalbe. 1989-ci usenasta  "Kamsamol icmima" nin nərzində muxbirlux.  1993 - 1995-ci usenxosta Moskva Pedağoji Akademin Leninqrad fialı aspirate kalbe. 1999 - 2001- ci usenxosta Almata Dövlət Universiteti  (ADU) elmxoy namizəd. 2001-ci usenasta "Gələcəy məlimxoy həzirlux sal yaradıcılığ" mövzuna elmi dərəcəne mudafiyə biyo. 2003 - ci usenasta ABŞ Çikako şəhərə çuakeğala elmi konfrasane iştirak biyo. 2003 -ci usenasta Soros - Qazaxıstan Fondu qrantcı. 2005 -ci usenasta UNESCO -ni qrantcı. 2004 -ci usenasta biznes trener aylin psixoloq. UNESCO -ni Mərkəzi Asiya üzrə bədi təhsil eksperte. Profesore. 2014 - 2016-ci usenxosta  Almata  Menecment Universiteti  karparosiya etikin kamisin nümayəndə.  2015 - 2016-ci usenxosta Almata Menecment Universiteti Məlim Sənəti Ali İşkoli direktor. 2015 - 2016 -ci usenxosta Almata Menecment Universiteti  təhsili keyfiyətə idarə psun üzrə direktor. 2016 - ci usenasta TOO "Allmax" əsascı kalo. 2016 -ci usenasta «Tmpressio» təhsil mərkəzi əsascı hamal kalo. Laşkoy bene 2 əyil sal 4 nəvətuxpu

Webmaster: Sevinc Mahmudova


 

 


Danakari Lilliya Riçardi


Danakari Liliya Riçardi 13 aprel 1981-ci usenasta Mingəcevirəne nanaxun be. İz bava Danakari Riçard Mingəcəviri qazetəne əşbe. İz na Danakari Anjela Mingəcevirə doxture əşbe. 1990-ci usenasta iz valideyinxoxun sa kala Volqagradane köçpe. Tiya işkola oşal  gimnazinane kalbe. 1998-ci usenasta gimnazina çərkene.1998-2003-ci usenxosta  Volqagrad Dövlət Universiteti filosofiya sal filosofin məllimluğ fakultinane kalbe. Universiteta ğoğa diplomene çərke. 2003-ci usenasta asperaturinane base. 2006-ci usenasta Volqagrad Dövlət Universiteta məllim kinak əşlətun kalbe. 2007- 2009- cu usenxosta sa hema yarişi salci kane bike. 2012-ci usenasta doktaranturinane kalbi çərkeyo. 2015-ci usenasta filosofiya elmxoy doktorluğane müdafiyabiyo. Sa hema Urisata sal xarici ölkəğo çuakeğala konfransğone iştiraktiyo. Sa hema elmi manakrafinane sampiyo. Liliya Danakari udiğoy filosofin alim Riçard Danakarin xuyərə. Liliya Beynaxalq Poliseyski Asesisin üzve

Webmaster: Sevinc MahmudovaDanakari Riçard Arami


Danakari Riçard Arami 14 iyul 1956-ci usenasta Qəbəlin rayoni Nije aizene ananxun be. 1963-1973-ci usenxosta Nije 2 nömrəli işkolane kalbe. 1973-1977-ci usenxosta APİ-in Muz sal Ədəbiyyat fakültinane kalbe. 1982-1988-ci usenxosta Ural Dövlət Universiteti Filosofiya sal filosofin məlimluğ fakultinene kalbe. 1977-1978-ci usenxosta Qəblə şəhəri 2 nömrəlu işkolane müəlim kinək əşbe. 1978-1979-ci usenxosta əskərluğane be. 1980-1984-ci usenxosta Qəbələ rayonu Mirzəbəli aize urusin muz sal ədəbiyyati məlim kine əşebe. 1984-1989-ci usenxxosta Mingəceviri  "Əməyi şöhrət" qazatena əşbe. 1990-ci usenaxun Urusiyati Volqagrad şəhərəni yəşəişebsa. 1996-ci usenasta Filosofiya elmxoy namizəde.  1990 -2009-ci usenxosta Volqagrad Aize Təsərufat Universeta məlimime əşbe.  2007-ci usenaxun filosofiya elmxoy doktore. 2009-ci usenaxun Volqagrad Dövlət Universeta məlim kinəke əşbsa.  Feal ictimai əşirxone əşbsa. Udiğoy Volqagrad Cəmiyyət "Nij" e kalone. İctimai Sovet  Milətxoy sal Kazakxoy üzrə Volqagradi  Komiteti üzve. Məsləhətci  Komitetçine Soveti mədəniyyət üzrə Volqagradi. Sa hema girgirxoy sal elmi managrafiğoy samepe. Laşkoy bene 2 əyil sal 1 nəvətuğpu. Danakari Liliyay bavane.

Webmaster: Sevinc Mahmudova